خانه مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

اگهی مزایده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اگهی مزایده
ردیف     نام و مکان ورزشی     قیمت پایه کارشناسی (ریال) ماهیانه               مبلغ ضمانتنامه (ریال )                                   شهر
1-     استخر شنای انقلاب              70/000/000                                                 42/000/000                                        بویراحمد
2-    سالن 1200 نفری کوثر            11/500/000                                                  13/800/000                                        بویراحمد
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،استخر شنای یاسوج را از طریق مزایده با شرایط تعیین شده طبق آیین نامه مربوطه مطابق با سیاست ها و اهداف و منویات ورزش و جوانان به مدت یک سال واگذار نماید . متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز در وقت اداری به دبیرخانه اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل و امضاء پاکت خود را به اداره شهرستان مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند.
استخر انقلاب یاسوج با توجه به نیاز به تعمیرات به مدت 6 ماه واگذار می گردد
1-    تاریخ و مهلت دریافت اسناد مزایده :از 28/5/94 لغایت 2/6/94
2-    مهلت تحویل پیشنهادها :3/6/94 لغایت پایان وقت اداری 4/6/94 به مدت 2 روز
3-    اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار است .
4-    هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده و از انعقاد قرار داد باید پرداخت شود.
5-    حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است
6-    تاریخ و زمان بازگشایی پاکات مزایده :7/6/94 در اداره کل ورزش و جوانان استان


روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو