دفتر پیشخوان دولت

چاپ

ردیف

کد دفتر

صاحب پروانه

نام پدر

تلفن

آدرس

کد پستی

پست

دفتر

فاکس

همراه مسئول

1-

72311059

سمیه بهمنی

داراب

امام خمینی

07412233471

09173411317

یاسوج –بین گلستان 3و4

7591858188

*